FR US
Новини и репортажи > Общи репортажи и новини >

Експерт на ООН казва: „Да се уважава правото на обръщане в друга религия”

Майкъл Айърлънд

Ню Йорк (Assist News Service). Както съобщава Аарон Мерсер, вицепрезидент на отдела за връзките с правителството на новинарската медия „Национални медии за религия”, един независим експерт на ООН наскоро отбелязал факта, че съществува заплаха от нарушаване на едно важно право на човека – правото му на обръщане от една в друга религия.

В изрично предупреждение на тази новинарска медия се посочват думите на Мерсер, който казал, че Хайнер Билефелд, специалният докладчик на ООН за свободата на религията и вярванията, обявил по време на генералната асамблея на ООН: „Правото на обръщане в друга религия и правото човек да не бъде насилван да приеме, или отново да приеме, дадена религия, се отнася към вътрешно-личностните аспекти на религиозните или веровите убеждения на личността, които са безусловно защитени от международните закони за правата на човека.”

В новинарското предупреждение се посочва също така, че специалният докладчик на ООН порицава редица правителства и неправителствени служители, които използват „широко разпространените в дадено общество предразсъдъци.”

Като пример Билефелд посочва: „Немалко държави налагат сурови законови или административни ограничения върху възможността за комуникация на една група хора с друга група хора. Много от тези ограничения се обосновават теоретически и се прилагат на практика по ужасно дискриминационен начин, например, в интерес на по-нататъшно укрепване на позициите на официалната или доминиращата религия на страната, като същевременно се орязват правата и се влошава положението на малцинствата. Членовете на религиозни общности, за които се знае, че като цяло осъществяват мисионерска дейност, също могат да срещнат отпор под влияние на предразсъдъци в обществото, който може да ескалира в параноя, а понякога може да доведе и до осъществяването на насилия или дори убийства от страна на тълпата.”

В допълнителния си доклад Билефелд анализира правото на човек да се обърне в дадена вяра, правото му да не бъде насилван да се обърне във вярата, правото му да желае и други да се обърнат във вярата, но без да ги насилва за това, както и правата на децата и техните родители по отношение на обръщането им в дадена вяра.

Той призова международната общност неотклонно да уважава основните човешки права, гарантирани от член 18 на Всеобщата декларация за човешките права, който гласи: „Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право включва свободата на промяна на собствената религия или вяра и свободата еднолично или групово заедно с други хора, като обществена или частна инициатива, да изразява религията или вярата си чрез учение, практика, богослужение и религиозна дисциплина.”

Билефелд е немски професор по човешките права и понастоящем е специален докладчик за свободата на религията и вярванията на Съвета по човешките права на ООН.

Билефелд е изучавал философия, богословие и история и е получил докторска степен във философския факултет на тюбингенския университет. Той е лектор и изследовател в няколко университета на Германия и вече шест години е директор на немския институт за човешки права в Берлин.

В момента Билефелд преподава политически науки, философия, право и история в университета на Ерланген-Нюрнберг. Той взема участие и в провеждането на междурелигиозен диалог.

Изявлението на специалния докладчик на ООН Хайнер Билефелд може да намерите на уебстраницата http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12699&LangID=E, а пълният текст на доклада му на http://www.crin.org/docs/N1246130.pdf.