FR US

Изложение на вярата

  • Вярваме, че Библията е боговдъхновеното, единствено безгрешно и авторитетно Божие Слово.
  • Вярваме, че за спасението на падналите и грешни човеци е абсолютно необходима вяра в Господ Иисус Христос и обновяване чрез Светия Дух.
  • Вярваме в Един Бог, вечно съществуващ в три Лица: Отец, Син и Свети Дух.
  • Вярваме в божественото достойнство на нашия Господ Иисус Христос, Който се е родил от Дева, живял е безгрешен живот, творил е чудеса, претърпял е смърт като изкупление на човеците и заместваща жертва чрез пролятата Своя кръв, възкръснал е с тялото Си, възнесъл се е на небесата и седи отдясно на Отца, и в Неговото идване отново на земята в сила и слава.
  • Вярваме в непрекъснатото действие на Светия Дух, Който чрез обитаването Си в християните им дава сили да живеят богоугоден живот.
  • Вярваме в опрощаването на греховете, във възкресението на телата и във вечния живот.
  • Вярваме в духовното единство на вярващите в нашия Господ Иисус Христос.